English

child-երեխաներ                             children-երեխա

man-տղամարդ                              men-տղամարդիկ

woman-կին                                     women-կանայք

foot-ոտք                                           feet-ոտքեր

tooth-ատամ                                    teeth-ատամներ

sheep-ոչխար                                  sheep-ոչխարներ

deer-եղնիկ                                      deer-եղնիկներ

fish-ձուկ                                         fish-ձկներ

mouse-մուկ                                   mice-մկներ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s