Գործնական քերականություն

Վարժ. 88

ա)

խաղալ — խաղացնելդողալ — դաղացնելեռալ — եռացնելթվալ — թվացնելհավատալ — հավատացնել

բ)
փոքրանալ — փոքրացնելլավանալ — լավացնելվատանալ — վատացնել

բարեկամանալ — բարեկամացնելթշնամանալ — թշանմացնելմանրանալ — մանրացնելհզորանալ — հզորացնելբարկանալ — բարկացնելքարանալ — քարացնել

գ)

հասնել — հասցնելթռչել — թռցնելտեսնել — տեսցնելփախչել — փախցնելփակչել — փակչեցնելկպչել — կպցնել

Վարժ. 90

Ձեռնոցհյուրասենյականհույսանվերջգետակգիտափորձգետառ:

Վարժ. 91

ԽլեզներըՄթնաձորումմադուցչենփախչում:

ԽլեզներըՄթնաձորումմարդուցչենփախչումորովհետևսովորելէինմադկանքայլերին:

ՎայրիվարազիպեսէրանտառապահՊանինը:
ՎայրիվարազիպեսէրանտառապահՊանինքանիորշատէրբարկանումերբանտառումմարդկանցէրտեսնում:

Արջըոռնոցովմիոստյունէլարեց:

Արջըոռնոցովմիոստյունէլարեցերբտեսավորսորդին:

Մթնաձորումսկսվեցանհավասարմիկռիվմարդուևգազանիմիջև:

Մթնաձորումսկսվեցանհավասարմիկռիվմարդուևգազանիմիջըորովհետևկյանքիումահվանհարցէր:

Ճամփիննրաձիուսանձիցբռնումէին:

Ճամփիննրաձիուսանձիցբռնումէինորպեսզիգողանանձիուն:

Կեսգիշերինկտուրիվրախոսելիսէրասել:
Կեսգիշերինկտուրիվրախոսելիսէրասելորնաշատզբաղվածմարդէ:

Ջուրը բակի ջրհորից բերեք:

Ջուրըբակիջրհորիցբերեքորովհետևայնտեղիջուրըմաքուրէ:

Վարժ. 92

Մերմոտ՝ՀնդկաստանիՊոդիշերիքաղաքումփղերինփոքրիկհանձնարարություններտալուսովորություններունենքԵրբլավենքբացատրումհանձնարարություններըխելացիկնենդանիներըկարողանումենինքնուրույնշատլավկատարելտրվածհանձնարարությունը:

Միանգամմիփղիհանձնարարելէինծակկաթսանինձմոտ՝կաթսայագործիմոտբերելուորպեսզինորոգեմՓիղնսպասցմինչևեսաշխատանքնավարտեմևտամնրանՍակայնգործըայդքանէլլավչէիարելՓիղնցույցտվեցորկաթսայիցկաթումէևնորիցուղարկեցինինձմոտՓիղըճանապարհինհինկաթսանլցրեցաղբյուրիջրովևկնճիթոցկաթսանպահեցիմգլխավորևումայնպեսորջուրըկաթաիմդեմքինԵսհասկացաուայսանգամկարգիննորոգեցիկաթսան:

Վարժ. 93

Բերանիխոռոչումգտնվումէլեզուն:

Դպրոցումուսումնասիրումենքօտարլեզուներ:

Վարժ. 94

ՄերկապիկըմիաֆրիկացուցենքձեռքբերելորըվառանհատականությամբույուրահատուկհումորովօժտվածմիէակէԱմենօրնրանդուրսենքտանումուկապումծառինԱռաջիներկուօրըխելոքնստումէտանմուտքիմոտունրակողքինչընդատվողհոսանքովանցնումենորսորդներըմեզսննդամթերքբերողպառավկանայքխումբխումբվազումենխխունջներումիջատներբերողփոքրիկտղաներըՄենքենթադրումենքորայդանդադարշարժումըկզվարճացնիուկհետաքրքրիկապիկինԱյդպեսէլեղավՆաշատշունգլխիընկավորպարանիերկարություննիրենթույլէտալիսթաքնվելբակիդռնակիմոտևօգտվեցդրանիցՀենցորոչինչչկասկածողմիաֆրիկացիբակէրմտնումկապիկնիսկույնդուրսէցատկումդարանիցուբռնումխեղճիոտքըՀետնէլայնքանսոսկալիճղճղոցէրգցումորիննույնիսկամենապինդնյարդերնունեցողմարդըչիդիմանում:

Վարժ. 95

Միանգամմիժլատմարդկորցրեցքսակըորիմեջքսանոսկիկար:

ՄիանգամմիժլատմարդկորցրեցքսակըՔսակումքսանոսկիկար:

ՇվեյցարիայիԼյուցեռնքաղաքիկենտրոնումմիանսովորցուցատախտակկաորիվրանշվածեննույնանունըկրողբոլորքաղաքներնաշխարհում:

ՇվեյցարիայիԼյուցեռնքաղաքիկենտրոնումմիանսովորցուցատախտակկաՑուցատախտակիվրանշվածեննույնանունըկրողբոլորքաղաքներնաշխարհում:

Երբ 1907թՇվեդականՈւպսալիքաղաքիբնակիչՆիլսՊաուլսոնըմահացավհարյուրվաթսունտարեկանէրՈրբացաննրաերկուորդիներըորոնցիցավագըհարյուրերեքտարեկանէրիսկկրտսերը՝տասը:

1907թՇվեդականՈւպսալիքաղաքիբնակիչՆիլսՊաուլսոնըմահացավՆահարյուրվաթսունտարեկանէրՈրբացաննրաերկուորդիներըավագորդինհարյուրերեքտարեկանէրկրտսերորդինտասը:

Անգլիայումհրատարակվելէմարդկությանպատմությանմեջհայտնիմարդկանցցուցակորոնքգրելենձախձեռքով:

ԱնգլիայումհրատարակվելէմարդկությանպատմությանմեջհայտնիմարդկանցցուցակըԱյդմարդիկգրելենձախձեռքով:

ԵգիպտացիմիմիլիոնատիրոջազգականներընրամահիցանմիջապեսհետոգնացիննոտարիմոտորիմանանժառանգությանմասինԿտակինծանոթանալուցհետոհանգուցյալիազգականներըքիչմնացխելքներըթռցնեինորովհետևիրփողերըտասըեղբայրներինուքույրերինթողնելուփոխարենկտակելէրիրկենդանիներին:

ԵգիպտացիմիմիլիոնատիրոջազգականներընրամահիցանմիջապեսհետոգնացիննոտարիմոտԳնացինիմանալուհամարժառանգությանմասինԿտակինծանոթանալուցհետոհանգուցյալիազգականներըքիչմնացխելքներըթռցնեինԱյդմիլիոնատերըիրփողերըտասըեղբայրներինուքույրերինթողնելուփոխարենկտակելէրիրկենդանիներին:

Վարժ. 96

ՀանկարծքհայտնվեցնաովումտեսելէիառավոտյանՀանկարծհայտնվեցնաովվերջիննէրմտելՀանկարծհայտնվեցնաումիցլուրէիուզումիմանալ:

Ուրեմնկատարե՞ցնրաերազանքըԿատատարվեցերազանքըորերեկերազումէր:Ուրեմնկատարվեցերազանքըինչիմասիներազումէր:

Հևասպառսարնէրբարձանումմարտիկը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s