Առաջադրանք

1. Տրված բառերի սեռական հոլովը կազմիր, ընդգծիր վերջավորությունները և բացատրիր հոլովաձևերի տարբերությունը:
Ծառ, սեղան,  ուսանող, րոպե, գինի, տիրուհի, այգի, հոգի, օր, ժամ, ամիս, գարուն, որոշում,  ձմեռ, քույր, ընկեր, տանտիկնոջ, հայր, մայր, եղբայր, անկյուն, սյուն, տուն, ուրախություն, սեր, կորուստ, աղջիկ:
ծառի , սեղանի , ուսանողի,րոպեի,գինու,տիրուհու,այգու,հոգու,օրվա,ժամվա,ամսվա,
գարնան,որոշման,ձմեռվա,քրոջ,ընկերոջ,տանտիկնոջ,հոր,մոր,եղբոր,անկյան,սյան,տան,ուրախության,սիրո,կորստի,աղջկա:
2. Որևէ, ինչ-ինչ, ոչ մի, այլևայլ, յուրաքանչյուր, ամբողջ, բոլոր բառերի հետ Եզակի կամ հոգնակի թվով գոյականներ գործածիր:
որևէ իր,ինչ-ինչ պատճառներով,ոչ մի գործ,այլևայլ մտքեր,յուրաքանչյուր մարդ,ամբողջ գիշեր,բոլոր մարդիկ:
3. Արկղ, ժամացույց, հանդապահ, ծրագիր, երեխա, տիկին, թռչուն, վագր, մեծատուն, հացատուն, տղամարդ, գառ, գրագիր, նուռ, ականակիր, նավթահոր, մատենագիր, դեղատուփ, խմբերգ, գրաշար, դիմագիծ գոյականների հոգնակին կազմիր:
Արկղեր,ժամացույցներ,հանդապահներ,ծրագրեր,ականակիրներ,երեխաներ,տիկնայք,
թռչուններ,վագրեր,մեծատուններ,հացատներ,տղամարդիկ,գառներ,գրագիրներ,նավթա-
հորեր,նռներ,մատենագիրներ,գրաշարներ,դեղատուփեր,դիմագծեր :
4. Տրված պարզ գոյականներից կազմիր երկուական բարդ գոյական այնպես, որ դրանք լինեն առաջին արմատ, և բացատրիր հնչյունափոխությունը:
Վայրկյան, մատյան, սառույց, գույն, ալյուր, բույս, կյանք:
մատենագիր,Մատենադարան,ալրաղաց,ալրաման,գունանկար,գունապատկեր,բուսակեր,բուսազգի,սառցադաշտ,սառցապատկեր,կենսակերպ,կենսագիր,վայրկենաչափ,վայրկենասլաք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s