Գործնական Աշխատանք

  1. Կարդալնյութի2-3 էջիԴասախոսություն1-ը: Պատասխանելհետևյալհարցերին՝

ա)Ինչէուսումնասիրումլանդշաֆտագիտությունը:

Ուսումնասիրումէլանդշաֆտներիառաջացման, կառուցվածքիուդինամիկայիհարցերը, նրանցզարգացմանօրենքներըևմարդկայինհասարակությանտնտեսությանգործունեությանհետևանքովվերափոխումը։

բ)Որոնքենլանդշաֆտագիտությանխնդիրները:

Լանդշաֆյանխնդիրներիցէ՝լանդշաֆտներիբաղադրիչմասերի՝երկրահամակարգերիցածրմակարդակի(տեղանքիլանդշաֆտայինբնասահմանի, բնավայրի, ֆացիաների) ուդրանցփոխադարձտեղադրության, փոխներգործության, տարածականկառուցվածքայինտիպերիուժամանակիընթացքումդրանցվերափոխման(լանդշաֆտիմորֆոլոգիա) ուսումնասիրությունը։

գ)Ինչէլանդշաֆտը;

Լանդշաֆտ, աշխարհագրականհամեմատաբարմիասեռ տարածք, որտեղբնականմիջավայրիհիմնականբաղադրիչները՝ ռելիեֆըկլիմանջրերըհողերըբուսական ու կենդանականաշխարհները, գտնվումենբարդօրինաչափփոխազդեցությանմեջ, փոխպայմանավորվածենևկազմումենմեկմիասնականերկրահամակարգ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s