Time Managment

Ես առավոտյան ժամը 7-ին արթնացա ժամը 8:56-ին քոլեջում էի հետո նկարչության ու հագուստ մոդելավորում դասեր վերջացրել եմ 13:36-ին հետո գնացել եմ տուն 15:00-ին արդեն տան եմ 16:00 17:50 Տատիկս օգնում եմ ճաշ պատրաստում 18:00 19:50 Տատիկս հետ կինո ենք նայում 20:40 21:35 Տանը հյուսք եմ պատրաստում 22:00 22:35 որ գնամ պարկեցի քնելու

14-18 декабря

Замените сложные предложения простыми с
предлогом из-за или благодаря:

 1. Движение приостановлено, потому что произошла авария.

Движение приостановлено из-зааварии.

 1. Декан отсутствует, поэтому вопрос не решается.

Вопрос не решен из-за отсутствуя декана.

 1. Я не пойду в кино, потому что заболела.

Я не пойду в кино из-зазаболевания.

 1. Она не могла говорить, потому что очень волновалась.

Она не могла говорить из-заволнение.

 1. Мой друг все преодолел, потому что его всегда поддерживали друзья.

Мой друг все преодолел благодаря поддержке друзьей.

 1. Время пролетело незаметно, потому что я много читал.

Время пролетело незаметно благодаря моего чтению.
Упражнение 18а) Напишите слова из скобок в нужной форме:

 1. В этом году он не смог поступить в институт из-за (тяжелая болезнь).

В этом году он не смог поступить в институт из-за тяжелайболезни.

 1. Благодаря (мужество и смелость) советских летчиков бельгийские ученые были спасены.

Благодаря мужеству и смелостьисоветских летчиков бельгийские ученые были спасены.

 1. Из-за (отсутствие) точных сведений они не смогли прийти к
  правильному выводу.

Из-за отсутствения точных сведений они не смогли прийти к
правильному выводу.

4, Он не пошел на вечер из-за (плохое настроение).

Он не пошел на вечер из-за плохого настроения.

 1. Он от (волнение) ходил по комнате.

Он от волнение ходил по комнате.

 1. Благодаря советам (школьный учитель) он нашел свое место в жизни.

Благодаря советам школьныйучитель нашел свое место в жизни.

 1. Мы ничего не видели из-за (туман).

Мы ничего не видели из-за тумана.

 1. Мой друг не смог поступить в институт из-за (болезнь).

Мой друг не смог поступить в институт из-за болезньи.

 1. Марта не хотела выступать на концерте из-за (сильное волнение).

Марта не хотела выступать на концерте из-за сильного волнения.

 1. Антон не стал летчиком из-за (плохое зрение).

Антон не стал летчиком из-за плохого зрения.

 1. Из-за (вы) мы опоздали.

Из-за него мы опоздали.

 1. Купаться в море запрещено из-за (шторм).

Купаться в море запрещено из-за штора.

Упражнение 19. Ответьте на вопросы, употребляя в ответах слова
из скобок с предлогами от, из-за, благодаря:

 1. Почему он не пришел на занятия? (болезнь).

Из-за  болезни он не пришел на занятия.
2. Почему плакала сестра? (радость)

Из-за  радостьи плакала сестра.
3. Почему он не выполнил эту работу? (недостаток времени).

Из-за  недостатка времени он не выполнил эту работу.
4. Почему он успешно сдал экзамены? (помощь друзей).

Благодаря помощьи друзей он успешно сдал экзамены.
5. Почему она очень побледнела? (волнение)

Из-за  волнения она очень побледнела.
6. Почему они не пошли на экскурсию? (плохая погода)

Из-за плохой  погоды они не пошли на экскурсию.
7. Почему мальчик закричал? (испуг)

Из-за  испуга мальчик закричал.
8. Почему русские космонавты смогли совершить успешные полеты в
космос? (большие достижения в области техники)

Благодаря большому достижению в области техники русские космонавты смогли совершить успешные полеты в космос.
9. Почему поездка не состоялась? (сильный снегопад)

Из-за  сильного снегопада поездка не состоялась.
10. Почему его сестра не позвонила? (сильное волнение)

Из-за  сильное волнение его сестра не позвонила.
11. Почему вы вчера не ходили на пляж? (сильный шторм)

Из-за сильнoго  шторма вчера не ходили на пляж.
12.Почему студенты сделали так много ошибок? (невнимательность)

Из-за невнимательностьи студенты сделали так много ошибок.

Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները

Մարդկային զարգացումը անհնար է պատկերացնել առանց բնության տված բարիքների օգտագործման: Ներկայիս պայմաններում մարդության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից է կազմակերպել բնության ռացիոնալ օգտագործում: Դրանք են.

1.Համակարգված մոտեցման սկզբունք. նախատեսում է արտադրական միջավայրի վրա ազդեցության և համապատասխան հակազդեցության համալիր և բազամակողմանի գնահատում: Համակարգված մոտեցման տեսանկյունից ոչ մի բնական ռեսուրս մյուսից անկախ չի կարող օգտագործվել կամ պահպանվել:
Օրինակ. հողի բերքատվության բարձրացումը ոռոգման համակարգի կիրառման կիրառմամբ կարող է հանգեցնել ջրային ռեսուրսների քանակի կրճատմանը, որն անհրաժեշտ է նախատեսել և կանխել, իսկ դեպի գետեր կատարվող արտանետումների դեպքում պետք է հաշվի առնել ոչ միայն ազդեցությունը բուսական ու կենդանական աշխարհի վրա, այլ գետի ողջ հունի վրա:

2.Բնօգտագործման օպտիմալացման սկզբունք. նախատեսվում է բնական ռեսուրսների և բնական համակարգերի օգտագործման օգտագործման դեպքում առավել նպատակահարմար որոշման կայացում, որի հիմքը էկոլոգիական և տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման միարժամանակյա կանխատեսումն է:
Օրինակ, օգտակար հանածոների բաց հանքային եղանակով մշակումն ունի մի շարք տնտեսական առավելություններ փակ եղանակի նկատմամբ, սակայն բաց եղանակով շահագործումը հանգեցնում էհողային ծածկույթի կորուստի:

3. Ռեսուրսախնայողության սկզբունքը հիմնված է արտադրության գործընթացում առաջացող թափոնների նվազեցման, այսինքն` միևնույն քանակությքն հումքի ավելի ամբողջական օգտագործման վրա և ենթադրում է արտադրանքի աճ ոչ թե բնական ռեսուրսների նոր զանգվածների օգտագործման, այլ գոյություն ունեցողների ավելի լիարժեք օգտագործման հաշվին, ինչն իրագործվում է ռեսուրսախնայողական և տեխնոլոգիական գործընթացների կատարելագործման ճանապարհով:

4. Տարածաշրջանային սկզբունքը նախատեսում է բնօգտագործման իրականացում որոշակի տարածաշրջանում` հաշվի առնելով վերջինիս բնական և տնտեսական պայմանները, ինչպես նաև կոնկրետ տարածաշրջանի զարգացման հեռանկարները:

5.Բնության և արտադրության հարաբերությունների ներդաշնակության սկզբունքն իրենից ենթադրում է որևէ արտադրություն և նրա հետ փոխազդեցության մեջ գտնվող բնական միջավայր, որը մի կողմից` ապահովում է բարձր արտադրողական ցուցանիշներ, մյուս կողմից` ազդեցության գոտում վերահսկում է բնական միջավայրի իրավաճակը, ապահովելով նրա ինքնավերականգնումը: Այսինքն սա այն իրավիճակն է երբ բգնությունը և արտադրությանը հանդես են գալիս որպես մեկ ամբողջական համակարգ: Վտանգավոր իրավիճակների ժամանակին և ճշգրիտ հայտնաբերումը ձեռք է բերվում դիտարկումների միջոցով, որի ընթացքում պարբերաբար տեղեկատվություն է հավաքվում շրջակա միջավայրի վիճակի և փոփոխության վերաբերյալ, ինչը առաջ է եկել մարդու գործունեության պատճառով: Շրջակա միջավայր մանրամասն մանրամասն վերահսկումը հնարավորություն է տալիս կանխատեսել իրավիճակի զարգացումը:

Առաջադրանքներ

 1. Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի:

Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի:

Երեք անծանոթ երիտասարդ դուրս բերվեց սրճարանից ոստիկաների կողմից:

Հիմա գիտնականները լուծում են նորահայտ մի առեղծված:

Նորահայտ մի առեղծված հիմա լուծվում է գիտնակաների կողմից:

Մացառների փշերը պատառոտել են վաշտի մարտական դրոշակը:

Վաշտի մարտական դրոշակը պատառոտվել է մացառների փշերից:

Սայլերի անիվների միալար թխթխկոցը օրորում էր մեզ:

Մենք օրորվում էինք սայլերի անիվների միալար թխթխկոցից:

Լուսնի կաթնագույն շողերը լուսավորեցին գետի արծաթազօծ գոտին:

Գետի արծաթազօծ գոտին լուսավորվեց լուսնի կաթնագույն շողերով:

Դավիթը սանդուղքից  թափով ցած քաշեց որբևայրի քրոջը:

Որբևայրի քույրը թափով սանդուղքից ցած քաշվեց Դավթի կողմից:

Առատ տեղացող ձյունը ծածկեց սարերի լերկ գագաթները:

Սարերի լերկ գագաթները ծածկվեց առատ տեղացող ձյունով:

Անավարտ հուշարձանի շինարարությունը ավարտեց որդին:

Անավարտ հուշարձանի շինարարությունը ավարտվեց որդու կողմից:

Ուղեկցորդները նորեկներին առաջնորդեցին դեպի վերնատուն:

Նորակները առաջնորդվեցին դեպի վերնատուն ուղեկցորդների կողմից:

Մեղմ զեփյուռը շոյում էր ձիու արևազօծ բաշը:

Ձիու արևազօծ բաշը շոյվում էր մեղմ զեփյուռից:

2. Առնձին նախադսություններ կազմել ծրագրել և ծրագրավորել, հավաքել և հավաքագրել, ցույց տալ և ցուցադրել հարանուններով:

Ծրագրել և ծրագրավորել

Մանագետները ծրագրավորել էին նոր սերնդի համակարգիչներ:

Որ ոք չի կարող ծրագրել, որ մի քանի օր ձյուն կտեղա:

Հավաքել և հավաքագրել

Շենքում աշխատանք ատարելու համար բնակիչները գումար հավաքեցինք:

Պատերազմական իրավաճակում հավաքագրվեցին կամավորականներ:

Ցույց տալ և ցուցադրել

Աղջիկները միմիյանց ցույց էին տալիս իրենց նվերնեը:

Ցուցահանդեսում ցուցադրվեցին գեղեցիկ իրեր:

Մեր բիզնես փաստաթղթերը

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

կրճատ՝ «Պիծիրյո» ՍՊԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Общество с Ограниченной Ответственностью «Пятеро»

կրճատ՝ ՕՕՕ «Пятеро»

անգլերեն լրիվ՝ «Pitsiryo» LIMITED LIABILITY COMPANY

կրճատ՝ «Pitsiryo» LLC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է` Երևան, մեր երևակայություն փողոց, 65

Էկոհամակարգի կառուցվածքը

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում ենհետևյալ բաղադրիչները`·         անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն),·         օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ,հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան բաղադրիչների միջև,·         օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ,·         պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում` բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ իրականացնողմանրէները), որոնք պարզ անօրգանական նյութերից` (H2O և CO2), օգտագործելով արևի էներգիան,սինթեզումեն բարդ օրգանական նյութեր, որոնք էլ սնունդ են հանդիսանում մնացաց բոլոր օրգանիզմների համար,·         կոնսումենտներ, հետերոտրոֆ օրգանիզմներ են (հիմնականում կենդանիներ), որոնք սնվում են բույսերի կամկենդանիների պատրաստի օրգանական նյութերով: Նրանք չեն կարող ինքնուրույն սինթեզել օրգանականնյութ և ստանում են այն պատրաստի վիճակում: Նրանց օրգանիզմում օրգանական նյութերը վերափոխվում ենիրենց համար  հատուկ սպիտակուցների և այլ նյութերի:·         ռեդուցենտներ, քայքայող օրգանիզմներ են (հիմնականում բակտերիաները և սնկերը), որոնք իրենցկենսագործունեության համար անհրաժեշտ էներգիան ստանում են մահացած հյուսվածքների քայքայմանարդյունքում կամ էլ օգտագործում են լուծված օրգանական նյութերը:Այսպիսով` էկոհամակարգը բիոտիկ (կենդանի օրգանիզմներ) և աբիոտիկ միջավայրերի ամբողջություն է,որոնց փոխհարաբերության ժամանակ տեղի է ունենում համարյա լրիվ բիոտիկ շրջապտույտ, որինմասնակցում են պրոդուցենտները, կոնսումենտները և ռեդուցենտները: Դրանք առաջացնում են պարզանօրգանական նյութեր` ածխաթթու գազ, ջուր, ամոնիակ և այլն (այսպես կոչված <<ընդհանուր արժույթ>>,որը օգտագործվում է կանաչ բույսերի կողմից`օրգանական նյութ սինթեզելու նպատակով): Կենսաբանականշրջապտույտի անխափան գործունեությամբ է պայմանավորված էկոհամակարգերի, հետևապես և կենսոլորտիգոյությունն ու զարգացումը: Անընդատ և հավիտենական գործընթացը` կենսաբանական շրջապտույտը,հիմնականում կատարվում է, այսպես կոչված,  <<ինքնապարփակ>>  ձևով, այսինքն` առանց արտադրությանմնացորդների  ու թափոնների կուտակման: Օրգանիզմների միջև գոյություն ունեցող բազմազան և սերտ փոխհարաբերության շնորհիվ, էկոհամակարգերը ձեռք են բերել ամբողջականություն, կայունություն ևզարգացման հարաբերական անկախություն: Օրինակ` ջրավազանների մաքուր վիճակը պահպանվում էգետում ապրող բուսականության, ցածրակարգ կենդանիների և մանրէների գործունեությամբ և ջրում ընթացողբնական գործընթացների միջոցով:Նյութափոխանակության գործընթացին մասնակցող օրգանիզմները տարածության մեջ մասնակիորենտարանջատված են: Ավտոտրոֆ գործընթացները ավելի ակտիվ ընթանում են վերին հարկում, որտեղտեսանլի լույսը մատչելի է: Այդ հարկը կոչվում է կանաչ գոտի: Հետերոտրոֆ գործընթացները ավելի ակտիվընթանում են ստորին հարկում, որտեղ հողում և նստվածքներում կուտակվում են օրգանական նյութեր:Էկոհամակարգերի բաղադրիչների հիմնական գործընթացները տարանջատվում են նաև ժամանակայինառումով: Այսպես, հնարավոր է նկատելի խզում ավտոտրոֆ օրգանիզմների կողմից սինթեզված օրգանականնյութերի և հետերոտրոֆների կողմից այդ նյութերի օգտագործման միջև: Այնուամենայնիվ, էկոհամակարգերիայդ 3 կենդանի բաղադրիչներին` պրոդուցենտներին, կոնսումենտներին և ռեդուցենտներին, կարելի էդիտարկել որպես բնության երեք գործառնական թագավորություններ. դրանց տարանջատումը գլխավորապեսհիմնված է սնման տիպի և էներգիայի ստացման եղանակի վրա:

Եթե հարցնենք, թե քանի էկոհամակարգ կա երկրագնդի վրա, ապա այդհարցին հնարավոր չի լինի պատասխանել, քանի որ էկոհամակարգերըհստակ սահմաններ չունեն: Այդ պատճառով էկոլոգներըուսումնասիրում են էկոհամակարգերի զուգակցումները` բիոմները:Բիոմները էկոհամակարգային խոշոր ենթաբաժիններ ենբնակլիմայական զոնայի կամ բնական գոտու սահմաններում, որտեղգերակշռում են բույսերի և կենդանիների այս կամ այն տեսակները:Ցամաքային բիոմները սահմանազատելու համար բացի միջավայրիֆիզիկա-աշխարհագրական պայմաններից օգտագործում են այդբիոմները կազմող բույսերի կենսական ձևերի զուգակցումները.տունդրայի համար` մեկամյա խոտերը, քսերոֆիտները ևսուկուլենտները, տափաստանների համար` մարգագետնային խոտերը: Կենսոլորտային ողջ կենսազանգվածի99%-ը կազմում են բույսերը: Արևադարձային անտառները կազմում են ցամաքի 7%-ը, անապատնրը` ¼-ը, իսկդրանց բուսականությունը` միայն 1%-ը:Փաստորեն, էկոհամակարգը էկոլոգիայում հիմնական ֆունկցիոնալ միավորն է, քանի որ դրա մեջ են մտնում ևօրգանիզմները, և անկենդան միջավայրը` բաղադրիչներ, որոնք փոխադարձ ազդում են մեկը մյուսիհատկությունների վրա և անհրաժեշտ են կյանքի ապահովման համար այն ձևով, որը գոյություն ունի երկրիվրա: Եթե մենք ուզում ենք, որ մեր հասարակությունը անցնի այն խնդիրների նպատակային ամբողջականլուծմանը, որոնք ծնվում են բիոմների և կենսոլորտի մակարդակում, ապա առաջին հերթին պետք էուսումնասիրենք կազմակերպման էկոհամակարգային մակարդակը:Էկոհամակարգերը, բացի էներգիայի հոսքից ունյութերի շրջապտույտից, բնութագրվում են նաևզարգացած տեղեկատվական ցանցերով, որոնքիրենց մեջ ներգրավում են ֆիզիկական ևքիմիական ազդանշանների հոսքերը: Դրանքկապում են համակարգի բոլոր մասերը ևղեկավարում կամ կարգավորում դրանք որպեսամբողջություն: Այդ իսկ պատճառով կարելի էհամարել, որ էկոհամակարգերն ունենկիբեռնետիկական բնույթ և, ի տարբերությունմարդու կողմից ստեղծված կիբեռնետիկականսարքերի, իրենց կառավարող գործառույթներըկենտրոնացնում են հենց իրենց մեջ:Ավելցուկայնությունը (երբ որևէ գործառույթ կարող է իրականացվել ոչ թե մեկ, այլ մի քանի տեսակներով ևբաղադրիչները) բարձրացնում է համակարգի կայունությունը: Հասնելիք կայունության աստիճանը շատտարբեր է և կախված է ինչպես շրջապատող միջավայրի կոշտությունից, այնպես էլ ներքին կառավարողմեխանիզմների արդյունավետությունից:

Լանդշաֆտի սոցիալ-տնտեսական ֆունկցիան

Բոլոր Բոլոր այն լանդշաֆտները որտեղ մարդը կարող է աշխատել և գործունեություն ծավալել,պետք է այնպես վերափոխել,որ այն ավելի արդյունավետ դառնա:Տարբեր լանդշաֆտներ ունեն տարբեր ֆունկցիաներ.

1.Գյուղատնտեսական-սա մարդածին կուլտուրական լանդշաֆտի մի տեսակ է,որի ֆունկցիան է գյուղական մթերքների արտադրումը:Ենթադրենք ունենք ցածր արդյունավետությամբ մարգագետին:Այն հերկում ենք,ցանում բարձր բերքատվությամբ ցանովի խոտ,անց ենք կացնում ջրանցք՝ստանալով բարձր որակի բերք:
2.Անտառտնտեսական-Դիցուք ընդարձակ տարածության վրա անտառատնկում է կատարվում,ոռոգման ցանց ստեղծվում,հիմնում են փայտամշակման ձեռնարկություն,որը կատարում է սանիտարական ծառահատում,բնակավայր են հիմնում, գետափին՝նավահանգիստ,իսկ բնակիչները զբաղվում են փայտամշակությամբ ու որսորդությամբ:
3.Լեռնարդյունաբերական-Ենթադրենք հայտնաբերվել է գունավոր մետաղների մի հարուստ հանքավայր:Շուտով այստեղ հիմնադրվում է բանվորական ավան,կառուցվում են բնակելի շենքեր ու լեռնամետալուրգիական կոմբինանտ:Նոր ստեղծված մարդածին լանդշաֆտի ֆունկցիան է մետաղի արտադրությունը:Սրանով կապված է սպասարկման ոլորտը,առողջապահությունը:
4.Ռեկրացիոն-Եթե լանդշաֆտը ունի առողջարար կլիմա,հանքային ջրեր,գեղեցիկ բնություն ,ուրեմն ունի ռեկրացիոն ֆունկցիա:Կառուցվելու են առողջարանական տներ,առողաջարաններ,զբոսայգիներ,որոնք կապահովեն մարդկանց հանգիստը ու առողջությունը:
5.Տրանսպորտային-Այս լանդշաֆտում խաչմերուկ է ստեղծվում ,կառուցվում են պահեստարաններ,օդանավակայաններ:Լանդշաֆտը ծառայում է տրանսպորտին:
6.Ռազմաստարտեգիական-Կառուցվում են զորանոցներ,ռազմական ծառայության օբյեկտներ:
7.Ուսումնական-Լանդշաֆտը կարող է ծառայել ուսումնական պլանով:Կան համալսարաններ,բարձրագույն դպրոցներ ունեցող քաղաքներ:
8.Արդյունաբերական-Նման օբյեկտները պետք է կառուցվեն խոշոր քաղաքներից հեռու ավելի ապահով վայրերում,որպեսզի թափոնները քաղաք չհասնեն:
9.Մարդածին-Ցանկացած պարագայում մարդը պետք է մանրազնին ուսումնասիրի լանդշաֆտը,,իմանա դրանց առանձնահատկությունները ու վերանայի այն:այն լանդշաֆտները որտեղ մարդը կարող է աշխատել և գործունեություն ծավալել,պետք է այնպես վերափոխել,որ այն ավելի արդյունավետ դառնա:Տարբեր լանդշաֆտներ ունեն տարբեր ֆունկցիաներ.

1.Գյուղատնտեսական-սա մարդածին կուլտուրական լանդշաֆտի մի տեսակ է,որի ֆունկցիան է գյուղական մթերքների արտադրումը:Ենթադրենք ունենք ցածր արդյունավետությամբ մարգագետին:Այն հերկում ենք,ցանում բարձր բերքատվությամբ ցանովի խոտ,անց ենք կացնում ջրանցք՝ստանալով բարձր որակի բերք:
2.Անտառտնտեսական-Դիցուք ընդարձակ տարածության վրա անտառատնկում է կատարվում,ոռոգման ցանց ստեղծվում,հիմնում են փայտամշակման ձեռնարկություն,որը կատարում է սանիտարական ծառահատում,բնակավայր են հիմնում, գետափին՝նավահանգիստ,իսկ բնակիչները զբաղվում են փայտամշակությամբ ու որսորդությամբ:
3.Լեռնարդյունաբերական-Ենթադրենք հայտնաբերվել է գունավոր մետաղների մի հարուստ հանքավայր:Շուտով այստեղ հիմնադրվում է բանվորական ավան,կառուցվում են բնակելի շենքեր ու լեռնամետալուրգիական կոմբինանտ:Նոր ստեղծված մարդածին լանդշաֆտի ֆունկցիան է մետաղի արտադրությունը:Սրանով կապված է սպասարկման ոլորտը,առողջապահությունը:
4.Ռեկրացիոն-Եթե լանդշաֆտը ունի առողջարար կլիմա,հանքային ջրեր,գեղեցիկ բնություն ,ուրեմն ունի ռեկրացիոն ֆունկցիա:Կառուցվելու են առողջարանական տներ,առողաջարաններ,զբոսայգիներ,որոնք կապահովեն մարդկանց հանգիստը ու առողջությունը:
5.Տրանսպորտային-Այս լանդշաֆտում խաչմերուկ է ստեղծվում ,կառուցվում են պահեստարաններ,օդանավակայաններ:Լանդշաֆտը ծառայում է տրանսպորտին:
6.Ռազմաստարտեգիական-Կառուցվում են զորանոցներ,ռազմական ծառայության օբյեկտներ:
7.Ուսումնական-Լանդշաֆտը կարող է ծառայել ուսումնական պլանով:Կան համալսարաններ,բարձրագույն դպրոցներ ունեցող քաղաքներ:
8.Արդյունաբերական-Նման օբյեկտները պետք է կառուցվեն խոշոր քաղաքներից հեռու ավելի ապահով վայրերում,որպեսզի թափոնները քաղաք չհասնեն:
9.Մարդածին-Ցանկացած պարագայում մարդը պետք է մանրազնին ուսումնասիրի լանդշաֆտը,,իմանա դրանց առանձնահատկությունները ու վերանայի այն:

Задания дистанционного обучения со 2- 13 ноября

Задание 1. Поисковая работа

История одной фрески

Найти в интернете информацию о том, что такое фреска и чем она отличается от картины?

Фреска — это живопись по сырой штукатурке, а картина — живописное изображение.
• Кто является автором данной фрески и как она называется?
Автор этой фрески — Леонардо да Винчи, а называется она «Тайная вечеря».

• В какую эпоху была создана данная монументальная рукопись и сколько раз она реставрировалась?
Создана данная фреска в 1495—1498 годах. Ее переписывали, реставрировали и бросали на произвол судьбы несчитанное количество раз.

• Какова история данной работы и какое действие на ней изображено?

Заказ на написание произведения живописец получил от своего патрона – миланского герцога Людовико Сфорца в 1495 году. Правитель славился распутной жизнью и с юных лет был окружен юными вакханками. Ситуацию нисколько не меняло наличие у герцога прекрасной и скромной жены Беатриче д’Эсте, которая искренне любила супруга и в силу своего кроткого нрава не могла перечить его образу жизни. Надо признать, что Людовико Сфорца искренне почитал свою жену и был по-своему к ней привязан. Но истинную силу любви распутный герцог ощутил только в момент скоропостижной кончины своей супруги. Скорбь мужчины была столь велика, что он на 15 дней не покидал своей комнаты. А когда вышел, то первым делом заказал Леонардо да Винчи фреску, о которой некогда просила его покойная супруга, и навсегда прекратил все развлечения при дворе.

• Кто именно изображен на фреске в центре? Почему люди, кроме ,,человека,, в центре, на фреске разбиты на 4 группы? Что это значит, по-вашему?
Тайная вечеря» изображает последний пасхальный ужин Иисуса Христа с учениками-апостолами, состоявшийся в Иерусалиме накануне его ареста римлянами. Согласно писанию, Иисус сказал во время трапезы, что один из апостолов предаст его. Леонардо да Винчи постарался изобразить реакцию каждого из учеников на пророческую фразу Учителя. Для этого он ходил по городу, говорил с простыми людьми, смешил их, расстраивал, обнадеживал. А сам при этом наблюдал за эмоциями на лицах. Целью автора было отображение знаменитого ужина с чисто человеческой точки зрения. Именно поэтому он изобразил всех присутствующих в ряд и никому не пририсовал нимба над головой .
• Какие детали вам сразу бросаются в глаза при виде на фреску?
Мне сразу бросилось в глаза спокойвствие Иисуса и то, как каждый из его апостолов отреагировал на его слова («и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня»).
• Где именно и в какой стране сейчас находится данная фреска?
Знаменитая фреска находится в церкви Санта-Мария-делле-Грацие, расположенной на одноименной площади Милана. А точнее – на одной из стен трапезной.
• Как бы вы назвали данное полотно?

• Какие работы автора данной фрески вам еще знакомы? Какое полотно данного художника вы считаете самым лучшим и где данная работа сейчас хранится?

Мона ЛизаМузыкант, Спаситель мира. Лучшая работа художника – Мона Лиза Хранится в Лувре.

Задание 1. Язык и мы

Найдите ответы на вопросы:

Сколько языков насчитывается в мире?

Некоторые считают, что в мире около 3000 языков, другие – что более 6000.

Для чего нужны иностранные языки?

По моему, иностранные языки в первую очередь нужны для знакомства с новой страной, культурой. Ну и конечно для знакомства с людьми.

Что дает вам знание русского языка?

С помощью русского языка, у меня получается читать русскую литературу и общаться с людьми, которые не знают мой язык.

Какой язык сегодня, по-вашему мнению, является важным и главным языком в мире?

Я думаю, что самый важный язык в мире, это английский. Этот язык используется больше других и на нем легко говорить.

Какова сегодня роль русского языка?

Русский язык очень глубокий и сложный язык. Во многих странах он является важнейшим языком и используется по многочисленным причинам. На русском языке написаны красивые стихи, рассказы, книги которые читаются по всему миру.

Какими словами вы можете описать русский язык?

По моему, русский очень красивый, особенный и сложный язык.

Чтение истории о ,,Вавилонской башне»

После окончания Всемирного потопа люди снова начали плодиться, размножаться и наполнять землю. Все они говорили на одном языке и хорошо понимали друг друга. И вот они решили построить башню, которая должна была возвыситься до неба. Для чего? Чтобы стать равными с Богом и при этом оставаться вместе. Этот символ божественной силы человека, как люди думали, должен был быть построен в долине Страны Шинар. Бог решил наказать их за высокомерие, повлияв на способность людей понимать друг друга. Поэтому он создал путаницу, внезапно разделив человечество на семьдесят разных народов и племен, каждый из которых имел свой собственный язык (отсюда и название Вавилон, что схоже со словом «путаница»). Когда это произошло, от строительства Башни пришлось отказаться. Народы стали отделяться друг от друга, расходились в разных направлениях и так поселились по всем краям света.

Вопросы:

В какой книге говорится о ,,Вавилонской башне»?

О «Вавилонской башне» говорится в Библии.

Что стало причиной разрушения ,,Вавилонской башни»?

Разрушение случилось из за недопонимания между людьми. Они потеряли ту нить, которая их всех воссоединяла. Они потеряли язык.

Какой язык, по-вашему мнению, способен воссоединить людей?

На мой взгляд, только язык, на котором говорят с добротой и уважением, способен воссоеднить людей.

Сочинение или видеообращение на тему : ,, Язык добра способен воссоединить всех».

Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիր

Կնքվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև 1878թ. փետրվարի 19-ին (մարտի 3-ին) Կոստանդնուպոլսի արվարձան Սան Ստեֆանոյում:Այն նախնական հաշտության պայմանագիր էր, որով ավարտվեց 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը։ Մեծ նշանակություն է ունեցել բալկանյան ժողովուրդների՝  թուրքական լծից ազատագրման և Հայկական հարցի՝ միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում հայտնվելու գործում։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի դրույթները վերանայվել են Բեռլինի կոնգրեսում ընդունված փաստաթղթում։ Նոր պատմության շրջանում առաջին անգամ Հայաստան անվանումը և հայերը հիշատակվում էին միջազգային դաշնագրում։  Պայմանագրի 16-րդ հոդվածում ասվում էր. «Նկատի առնելով այն, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումը նրանց կողմից գրավված Հայաստանի`    Թուրքիային վերադարձվելիք վայրերից կարող է այնտեղ առիթ տալ բախումների և բարդությունների, որոնք երկու պետությունների բարի հարաբերությունների վրա կունենան վնասակար ազդեցություն՝  Բարձր Դուռը պարտավորվում է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հարուցվող բարելավումներ և բարենորոգություններ և զերծ պահել հայերի անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից»։ Պայմանագրի 19-րդ հոդվածով Ռուսաստանին էին անցնում Կարսը, Արդահանը, Բայազետը, Բաթումը, Օլթին, Արտանուջը, Արդվինը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը և Խումարը։

PLANTS AND THEIR USES

From earliest times plants are known to play an important part in every-day life of man. We know plants to provide us with food, clothes, shelter and many other necessary things. We are still as dependent upon plants as primitive man was thousands years ago. Great necessity caused primitive man to grow plants. And the cultivation of plants is thought to be closely connected with man’s progress. In order to grow plants one had to settle down and to begin building houses. Primitive men had few needs except food and clothing. Civilization has increased man’s wants to a surprising extent. The man of today is no longer satisfied with merely having food to eat and house to live in. He wants raw materials, which can be made into useful things and products. Our food and clothing are produced directly or indirectly by plants. Many animals feed on plants and produce food and raw materials used by man. Without plant neither animals nor men will be able to live. Many things we use in everyday life are made from plants. The paper we write on, the clothes we wear, the tables we sit at, all come from plants. Plants are used as timber in the making of furniture and as fuel. Many drugs are made from plants.
Plant culture began a great many years ago. The most important plants in the world are said to have been grown 4.000 years ago. There exist very many species of plants. But the best known to most people are those that are useful to men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These crops are used for many different purposes.
Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are used in industry and medicine. We can certainly expect new uses to be found and the value of other plants to be discovered.

plants — a living thing that grows in the earth and usually has a stem, leaves and roots, especially one that is smaller than a tree or bush — բույս, սածիլ
garden plant — պարտեզի բույս
to lose plant — չորանալ
to grow plants — բույսեր աճացնել
to plant — տնկել
planting — տնկում
timber — trees that are grown to be used in building or for making thingsthe timber industry — տնկում, անտառանյութ, փայտանյութ
raw — not cooked —
raw material — a basic material that is used to make a product
food —

 1. Answer the questions.
 1. Why are plants so important in our life? We know plants to provide us with food, clothes, shelter and manyother necessary things.
 2. Are we dependent upon plants? We are still as dependent upon plants as primitive manwas thousands years ago.
 3. What has civilization increased? Civilization hasincreased man’s wants to a surprising extent.
 4. What were primitive men’s needs? Primitive men had few needs except food and clothing.
 5. What is farm crop? They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These crops are used for many different purposes.
 6. What are the spheres of the usage of plants? Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are used in industry and medicine.